Privacyverklaring

Privacy statement Wassenaarse Energie Coöperatie

Een inwoner van Wassenaar kan lid worden van de WEC en betaalt daarvoor een bescheiden basis-contributie. Hierbij geeft zij of hij aan of en voor welk bedrag of kWh wenst te participeren in duurzame energieprojecten. De WEC gaat projecten uitvoeren die allemaal gericht zijn op het opwekken van duurzame energie. De WEC financiert de organisatie aan de hand van contributies, inleggelden en subsidies. Het rendement op projecten wordt gedreven door de initiële investering in verhouding tot de netto opbrengsten uit opgewekte en verkochte zonnestroom en de PostcodeRoosSubsidieregeling.

Naast de implementatie van concrete duurzame projecten, is de WEC ervan overtuigd dat door de dialoog en actieve betrokkenheid van inwoners  draagvlak wordt gecreëerd en maatschappelijke meerwaarde ontstaat.

Het bestuur vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze leden. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en verwerkt. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacy wetgeving. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel van de coöperatie. Zo worden leden middels e-mail of post geïnformeerd over activiteiten van de Vereniging en uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering of andere op de coöperatie betrekking hebbende bijeenkomsten en evenementen, alsmede worden de persoonsgegevens gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie. Daartoe worden van de leden alleen noodzakelijke gegevens gevraagd, zoals naam, adres, e-mailadres, alsmede bankrekening. Persoonsgegevens zijn alleen bekend bij het bestuur van de Vereniging. Tevens worden deze gegevens, in opdracht van de coöperatie, gebruikt door de beheerder van de website. Indien van toepassing dan wordt met de beheerder van de website een verwerkersovereenkomst gesloten. In beginsel is de ledenlijst alleen toegankelijk voor de bestuursleden. Persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven of verkocht aan derden, zonder dat toestemming is verkregen van individuele leden. Evenmin worden gegevens van leden onderling uitgewisseld via de coöperatie. Voor het verzenden van mailings wordt de zogeheten bcc functie gebruikt ter afscherming van adressen van ontvangers.

Wij nemen passende maatregelen jegens beveiliging van uw persoonsgegevens. Bij bijeenkomsten en evenementen zal tevoren bekend worden gemaakt dat er foto’s worden genomen; degenen die niet op een foto willen worden afgebeeld, kunnen dat kenbaar maken zodat daarmee rekening wordt gehouden.

 

Te allen tijde hebben leden het recht om hun aan ons verleende gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Desgewenst kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via het e-mail adres van onze secretaris: info@wec-duurzaam.nl. Daarbij houden wij ons aan de regels van dataportabiliteit (het recht van betrokkene om zijn/haar gegevens makkelijk te kunnen verkrijgen en door te geven aan een andere organisatie als hij/zij dat wenst). Persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Indien noodzakelijk wordt dit privacy statement gewijzigd en aansluitend gepubliceerd op de website van de coöperatie. 

WEC november 2020