Privacyverklaring

Privacy statement Wassenaarse Energie Coöperatie U.A. (WEC)

Een persoon kan lid worden van de WEC en betaalt daarvoor een bescheiden basis-contributie. De WEC organiseert projecten die allemaal gericht zijn op het opwekken van duurzame energie. De WEC financiert de organisatie en projecten aan de hand van contributies, inleggelden en subsidies. 

De Coöperatie verwerkt persoonsgegevens van haar leden. In het kader van de Europese privacy regels, vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ingaande per 25 mei 2018, heeft de coöperatie de navolgende procedure vastgelegd waarin is opgenomen hoe de coöperatie omgaat met die persoonsgegevens en welke maatregelen worden getroffen om leden hierover te informeren.

Verwerking van persoonsgegevens betekent in de AVG het volgende: “Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

Het bestuur zal de persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. Daarbij houdt de WEC zich aan de eisen van de AVG. 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:      

 • de statutair vastgelegde doelen van de coöperatie 
 • de communicatie naar de leden 
 • de ledenadministratie, 
 • projectparticipaties van de leden 
 • de minimaal benodigde persoonsinformatie noodzakelijk naar subsidieverstrekkers
 • Tevens worden een deel van deze gegevens, in opdracht van de coöperatie, gebruikt door de beheerder van de website

Voor bovenstaande doelen worden van de leden alleen noodzakelijke gegevens gevraagd, zoals: 

 • Voornaam/Achternaam
 • adres
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekening

Persoonsgegevens zijn alleen bekend bij het bestuur van de Vereniging en voor zover noodzakelijk bij subsidieverstrekkers/overheidsinstanties of KYC (Know your Customer) gerelateerde vragen van financiers.

Indien van toepassing wordt met de beheerder van de website en subsidieverstrekkers een verwerkersovereenkomst gesloten.     

Recht van leden om eigen persoonsgegevens te beheren:

U kunt gebruik maken van uw de rechten zoals aangegeven in de AVG. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren, dit kan d.m.v. controle op een mailadres of een telefoonnummer. Hiertoe moet een lid zich richten tot het secretariaat via e-mail: info@wec-duurzaam.nl of via een brief naar de WEC, Berkenlaan 10, 2243 HX Wassenaar t.a.v. het bestuur.

Bij bijeenkomsten en evenementen zal tevoren bekend worden gemaakt dat er foto’s worden genomen; degenen die niet op een foto willen worden afgebeeld, kunnen dat kenbaar maken zodat daarmee rekening wordt gehouden.   

Kijk op onze website www.wec-duurzaam.nl voor meer informatie over ons cookiebeleid.

Hoe worden persoonsgegevens opgeslagen en beveiligd:

Wij nemen passende maatregelen jegens beveiliging van en toegang tot uw persoonsgegevens.

Mocht zich desalniettemin een calamiteit voordoen waarbij gegevens (dreigen) verloren (te) gaan of in onbekende handen terechtkomen, dan zal het bestuur melding maken aan betrokkenen en de desbetreffende autoriteit conform wat is aangegeven in de AVG.

Persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard,  of zoveel langer als overheidsinstanties dit vereisen.

Indien de coöperatie reden ziet het privacy statement aan te passen is zij daartoe gerechtigd en worden de leden daarvan op de hoogte gesteld. Het gewijzigde privacy statement zal op de website worden gepubliceerd.

WEC mei 2021